Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Kurier UPS) już od 492,00 zł.
Nowości
Regulamin

 

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ

 

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Hurtowni Internetowej (dalej jako Panel Hurtowy,) zawierania, Umowy Sprzedaży oraz

zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.

2. Podmiotem prowadzącym Panel Hurtowy jest Hurtownia Biosfera Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Łęczyńska 5, 20 – 309 Lublin, wpisana do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie zs. w Świdniku pod numerem KRS 0001002077,

NIP 946-272-24-59, REGON 523646792, kapitał zakładowy 50.000,00 zł,

adres e – mail: info@biosferapolska.pl

 

§ 1 DEFINICJE

 

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Panel Hurtowy - serwis internetowy umożliwiający Klientom dokonanie zakupu Towaru lub Towarów, znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.

3. Sprzedawca - Hurtownia Biosfera Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Łęczyńska 5, 20 –309 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie zs. w Świdniku pod numerem KRS 0001002077, NIP 946-272-24-59, REGON 523646792, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, adres e – mail: info@biosferapolska.pl

4. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest nadawany przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w poufności. Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta.

5. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Panel Hurtowy nie prowadzi sprzedaży detalicznej.

6. Konto Klienta/Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Panelu Hurtowego, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła, po dokonaniu uprzedniej rejestracji na stronie Panelu Hurtowego (hurt-biosferapolska.pl).

7. Koszyk - usługa udostępniana Klientowi oraz użytkownikowi Panelu Hurtowego, który korzysta z serwisu, polegająca na umożliwieniu mu dokonania zakupu Towaru lub Towarów.

8. Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Panelu Hurtowego podczas tworzenia Konta. Każdorazowe utworzenie/zmiana Loginu wymaga potwierdzenia adresu e-mail Klienta,poprzez kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny wysyłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail;

9. Newsletter - usługa Sprzedawcy polegająca na wysyłaniu Klientom, za ich wyraźną i nieprzerwaną zgodą, bezpłatnych informacji na temat Towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej;

10. Polityka Prywatności – informacja dostępna pod linkiem Polityka Prywatności określająca zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego, za pośrednictwem którego prowadzony jest Panel Hurtowy.

11. Promocje - szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Panelu Hurtowego obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;

12. Towar/Towary – rzecz lub rzeczy sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Panelu Hurtowego na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny.

13. Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi ofertę Klienta, tj. oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Panelu Hurtowego.

 

§ 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PANELU HURTOWEGO

 

1. W celu korzystania ze strony internetowej Panelu Hurtowego niezbędne jest posiadanie urządzenia komputerowego z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową z włączoną obsługą języka Javascript oraz akceptująca pliki typu „cookies”.

2. Połączenie ze stroną internetową Panelu Hurtowego jest zabezpieczone certyfikatem SSL. Przy każdorazowym połączeniu z Panelem Hurtowym Klient zobowiązany jest do upewnienia się, że połączenie realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu https. Ponadto zalecamy używania najnowszych wersji systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej zainstalowanych na urządzeniu komputerowym Klienta.

3. Strona internetowa Panelu Hurtowego zaprojektowana jest w technologii RWD (Responsive Web Design) co umożliwia korzystanie z niej na większości dostępnych urządzeń komputerowych (komputery stacjonarne, laptopy, tablety, smartfony)

4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta oraz w celu złożenia przez Klienta zamówienia na zakup Towarów.

5. Sprzedawca może powierzyć wykonywanie poszczególnych obowiązków lub bieżącą obsługę Panelu Hurtowego podwykonawcom. Pozostaje to bez wpływu na zakres oraz jakość usług oraz status stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Informacje prezentowane na stronie Panelu Hurtowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

 

§ 3. ZASADY REJESTRACJI

 

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać bezpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja jest konieczna do złożenia oraz realizacji zamówienia w Panelu Hurtowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Panelu Hurtowego i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient tworzy indywidualne Hasło.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu, a także Polityką Prywatności.

5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca podaje Klientowi do wiadomości klauzulę informacyjną dotyczącą danych osobowych.

6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Klienta otrzymuje on od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, informację potwierdzającą złożenie formularza. Tym samym prośba Klienta o rejestrację w Panelu Hurtowym zostaje przekazana do weryfikacji przez Sprzedawcę.

7. W przypadku pozytywnej weryfikacji Klienta przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, wiadomość o aktywacji Konta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 

§ 4. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 

1. Klient może składać zamówienia w Panelu Hurtowym za pośrednictwem Strony Internetowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Panelu Hurtowego dokonuje wyboru Towaru, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia - Do koszyka - pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „Koszyku” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Panelu Hurtowego opcję „Potwierdzam zakup” będącą jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawieraną Umową sprzedaży.

3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na wskazany uprzednio przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

5. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, z chwilą jego otrzymania przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

 

§ 5. CENY

 

1. Ceny wskazane w ramach Panelu Hurtowego zawierają wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek VAT i są podawane w polskich złotych.

2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki Towaru są wyświetlane na stronie Panelu Hurtowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzania i składania przez Klienta zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka Towaru jest darmowa.

 

§ 6. PŁATNOŚCI

1. Płatności za zakupiony Towar można dokonać:

 

a) przelewem tradycyjnym: Hurtownia Biosfera Sp. z o.o. ul. Łęczyńska 5, 20 – 309 Lublin,

Nr rachunku: Bank Millennium S.A.

77 1160 2202 0000 0005 4991 9772

Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wpłynięciu środków na rachunek bankowy sprzedawcy.

 

b) gotówką za pobraniem (płatność przy odbiorze), w przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem UPS.

 

c) gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.

 

2. Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „z góry” wynosi 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Brak płatności, pomimo upływu wyznaczonego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

 

§ 7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

 

1. Na czas dostawy Towaru do Klienta składa się czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Towaru przez przewoźnika. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę liczony jest od momentu zawarcia Umowy do momentu nadania przesyłki zawierającej Towar i wynosi maksymalnie 2 dni robocze. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Towaru przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy, o której Sprzedawca każdorazowo informuję Klienta na podstronie danego Towaru oraz w zakładce Koszty i czas dostawy.

2. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.

3. Sprzedawca informuje na stronie Sklepu o czasowych ograniczeniach w dostarczeniu Towaru przed zawarciem Umowy.

4. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba, że co innego wynika z Regulaminu lub szczegółowych regulaminów Promocji.

5. Zamówione w Sklepie Towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionych Towarów.

7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności kuriera. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo odmówić odbioru przesyłki i żądać od kuriera bezzwłocznego spisania protokołu reklamacyjnego. O spisanej reklamacji należy poinformować e - Hurtownię na adres e-mail:zamówienia@hurt-biosferapolska.pl .

8. Klient może dokonać odbioru osobistego zamówionego Towaru w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Łęczyńskiej 5 w Lublinie.

9. Zamówiony towar zostanie wydany Klientowi, który złożył zamówienie lub osobie przez niego upoważnionej.

10. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu dostarczenia przesyłki, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w wysyłce zamówienia.

11. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia nie ma możliwości dodawania i wymiany Towarów wskazanych w zamówieniu.

12. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary lub przesyła ją na adres e – mail Klienta – w zależności od oczekiwań Klienta.

 

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA TOWAR

 

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad (fizycznych i prawnych).

2. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 

 

§ 9. NEWSLETTER

 

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.1422).

2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest spersonalizowana i dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta informacja w formie wiadomości e - mail, zawierająca informacje o aktualnej ofercie Sprzedawcy, organizowanych promocjach, rabatach oraz inne informacje o Towarach Sprzedawcy. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, klikając w link umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e- mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

 

§ 10. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów Panelu Hurtowego oraz Użytkowników Panelu Hurtowego jest Hurtownia Biosfera Sp. z o.o., ul. Łęczyńska 5, 20 – 309 Lublin.

2. Administrator danych osobowych wdrożył i przestrzega w ramach prowadzonej działalności gospodarczej system ochrony danych osobowych zgodnych z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- tzw. RODO).

3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem z Panelu Hurtowego zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej w zakładce „Polityka prywatności”, jak również dostępne dla Klienta w chwili Rejestracji w Panelu Hurtowym.

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy sprzedaży będą rozstrzygane polubownie. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez Strony, spór będzie poddawany pod rozstrzygnięcie przed sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy, według prawa polskiego.

 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Panelu Hurtowego. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §10 Regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2022r.

 

UWAGA!

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto podane na fakturze: 77 1160 2202 0000 0005 4991 9772

następne zamówienie

wyloguj się

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl